Zakład Aparatury Elektrycznej "WOLTAN" sp. z o.o należy do najstarszych zakładów branży elektrycznej na ziemiach polskich. Tradycje zakładu sięgają 1908 roku, kiedy to w Fabryce Aparatów Elektrycznych inż. Józef Imass i Drutowski rozpoczęto produkcję ograniczników prądu. Po II wojnie światowej już w obecnej siedzibie przy ul. Gdańskiej 138 rozpoczęto pionierską w skali naszego kraju produkcję aparatury elektrycznej, najpierw do lokomotyw elektrycznych ET21, później do zespołów trakcyjnych EW55 i EN57. W latach sześćdziesiątych uruchomiono produkcję aparatury do pierwszych nowoczesnych tramwajów typu 13N dla Warszawy, a później 102N, 105N, i 805N dla innych miast Polski. Zakład w swojej długiej historii przechodził kolejne przekształcenia i reorganizacje, by od 31 grudnia 1992 roku wrócić do swojej nazwy z lat pięćdziesiątych - "WOLTAN" i zacząć funkcjonować jako samodzielna spółka z o.o.
Oprócz kontynuacji dotychczasowej produkcji zakład prowadzi intensywne prace nad modernizacją obecnego asortymentu aparatów oraz nad nowymi ich konstrukcjami.


Kalendarium Zakładu Aparatury Elektrycznej "WOLTAN"


1908 - Założenie Fabryki Aparatów Elektrycznych inż. Józef Imass i Drutowski przy ul. Piotrkowskiej 255. Była to pierwsza fabryka ograniczników prądu na ziemiach zaboru rosyjskiego.
Do roku 1939 w zakładach produkowano między innymi:
- wyłączniki pełnoolejowe na napięcia 6, 15, 35 kV na prądy do 400A;
- iskierniki rożkowe;
- odłączniki powietrzne trójbiegunowe 200 i 400A, 380V;
- izolatory wsporcze i przepustowe;
- rozdzielnice wnętrzowe wysokiego napięcia pyłoszczelne dla przemysłu włókienniczego , gumowego
i górnictwa;
1927 - Fabryka wystawia swoje wyroby na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, uzyskując pozytywne
opinie.
1940 - Fabryka przechodzi pod zarząd niemiecki i do końca wojny produkuje:
- odłączniki słupowe;
- szlifierki i wiertarki stołowe z silnikami własnej produkcji.
1946 - Fabryka Aparatów Elektrycznych inż. Józef Imass z ul. Piotrkowskiej 255 zostaje przeniesiona do budynków przy ul. Gdańskiej 138 i połączona z byłymi Zakładami Radiotechnicznymi IKA i byłą Fabryką Wyrobów Bakelitowych „Paweł Zauder i S-ka” i pod dyrekcją na ul. Gdańskiej 138 tworzy Fabrykę Aparatów Elektrycznych dawniej „Imass”. Zakłady przy ul. Gdańskiej 138 produkują aparaty częściowo według programu produkcyjnego FAE Imass z roku 1939.
1947 - Przy FAE d. Imass powstaje centralne Biuro Studiów i Konstrukcji Aparatów Niskiego Napięcia, które ma za zadanie odtwarzanie i opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej, wykonywanie w swoim warsztacie prototypów, ich badanie, a następnie przekazywanie kompletnie opracowanej dokumentacji do wskazanego przez Zjednoczenie Przemysłu Aparatów Elektrycznych zakładu w celu uruchomienia produkcji.
1949 - następuje podział FAE d. Imass na:
- Zakłady Wytwórcze Aparatów Niskiego Napięcia A-11 przy ul. Gdańskiej 138;
- Łódzkie Zakłady Aparatów Elektrycznych A-13 przy ul. Praskiej 15 i przy ul. Sienkiewicza 161.
1951 - Centralne Biuro Studiów i Konstrukcji Aparatów Niskiego Napięcia zostaje przemianowane na Przewodnie
Biuro Konstrukcyjne przy ZWANN A-11 (PBK A-11) działające do roku 1955 włącznie.
W okresie działalności biura wykonano tam zasadniczą część dokumentacji dla powstałych w okresie powojennym fabryk aparatów elektrycznych. Stworzona dokumentacja konstruktorska obejmowała:
- wyłączniki WSS, styczniki powietrzne N-107 i olejowe N-110, różne rodzaje rozdzielnic, przekaźniki termobimetalowe;
- aparaturę do urządzeń dźwigowych;
- aparaturę do lokomotyw dołowych;
- aparaturę do tramwaju typu N.
1956 - Biuro Konstrukcyjne przy ZWANN A-11 (PBK A-11) zostaje Zakładowym Biurem Konstrukcyjnym
ZWANN A-11.
1956 - opracowanie aparatury elektrycznej do pierwszej krajowej lokomotywy elektrycznej ET21 produkowanej w
dużej serii (30 typów aparatów).
1958 - ZWANN A-11 przyjmują nazwę Zakłady Wytwórcze Aparatury Elektrycznej „WOLTAN”.
1958 - opracowanie dokumentacji aparatów elektrycznych do zespołów trakcyjnych EW55 (25 typów aparatów).
1961 - opracowanie dokumentacji aparatów elektrycznych do zespołów trakcyjnych EN57 – część aparatów
pochodzi z zespołów serii EW55.
1961 - rozpoczęcie produkcji aparatury elektrycznej do tramwaju 13N dla Warszawy.
1962 - Zakłady „WOLTAN” łączą się z Łódzkimi Zakładami Aparatów Elektrycznych A-13 w jedno przedsiębiorstwo
o nazwie Łódzkie Zakłady Aparatów Elektrycznych „ELAN”, po dwóch latach zmienionej na ŁZAE „APAREL”.
1969 - rozpoczęcie produkcji aparatury elektrycznej do tramwaju przegubowego 102N (802N).
1973 - ŁZAE „APAREL” zostają przyłączone do Zakładów Aparatury Elektrycznej „EMA-ELESTER” przy ul. Lodowej
88, tworząc kombinat produkcyjny o tej samej nazwie.
1975 - rozpoczęcie produkcji aparatury elektrycznej do tramwaju 105N (805N).
1977 - Zakład przy ul. Gdańskiej 138 zostaje wydzielony z ZAE „EMA-ELESTER” i przyłączony z całym programem
produkcji aparatury trakcyjnej do FT i AT „ELTA” jako Zakład Z-6.
1992 - 31 grudnia Zakład Z-6 zostaje wydzielony z ABB „ELTA” jako samodzielna prywatna spółka z o.o.

 

 

 

 

 

Nasza obecna oferta produkcyjna obejmuje min. przekaźniki elektryczne, styczniki, energoelektroniczne układy rozruchu i hamowania, oraz ultraszybkie wyłączniki prądu stałego.
    WOLTAN prowadzi ścisłą współpracę z instytucjami naukowo - badawczymi: Katedrą Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej oraz Zakładem Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Kolejne urządzenia, których produkcję rozpoczynaliśmy stanowiły ważne daty w historii produkcji polskiej aparatury trakcyjnej.

 

print