Ogólne Warunki Dostaw dla zamówień realizowanych dla ZAE WOLTAN Sp. z o.o.


1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw stanowią integralną część każdego zamówienia towarów lub usług złożonego    przez ZAE WOLTAN Sp. z o. o. (dalej zwanym Zamawiającym) drugiej stronie (dalej zwaną Dostawcą), o ile w    indywidualnych sprawach, strony na piśmie nie ustalą warunków odrębnych.
2. Potwierdzenie zamówień Dostawca powinien przesłać Zamawiającemu na piśmie (list, fax., lub e-mail), w ciągu    3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
3. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia w wymaganym terminie, zamówienie uznaje się za przyjęte do    realizacji na zawartych w nim warunkach.
4. W przypadku, gdy potwierdzenie zamówienia w jakimkolwiek zakresie zawierać będzie warunki niezgodne z    warunkami zamówienia, Zamawiający ma prawo oświadczyć czy akceptuje wykonanie zamówienia na warunkach     zaproponowanych przez Dostawcę. Oświadczenie ZAE WOLTAN przesłane może być Dostawcy na piśmie (list, fax.,    lub  e-mail).
5. W przypadku rozbieżności danych między zamówieniem złożonym przez Zamawiającego a fakturą Dostawcy, za      uzgodnione uznawane są dane z zamówienia
6. Dostawca gwarantuje, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel oraz środki techniczne, zdolne zapewnić    wymaganą, jakość towaru lub usługi z określonymi wymaganiami Zamawiającego.
7. Koszt zamówienia obejmuje wartość zamówionego towaru wraz z dokumentami, jego opakowaniem oraz dostawą do    ZAE WOLTAN, o ile strony nie ustalą inaczej.
8. Dostawca, wraz z dostawą towaru lub usługi, zobowiązany jest dostarczyć dokument transportowy (list    przewozowy odpowiedni do rodzaju transportu wraz ze specyfikacją przesyłki).
9. Dostawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o gotowości towaru do wysyłki, co najmniej 3 dni robocze    przed planowaną datą dostawy towaru (list, fax., lub e-mail), o ile strony nie uzgodnią inaczej.
10. Dostawy towaru przyjmowane są w Magazynach Zamawiającego w godzinach 6.00-14.00, lub wyjątkowo poza tymi    godzinami po uprzednim poinformowaniu i uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym.
11. W przypadku, gdy ilość towaru nie będzie zgodna z deklarowaną w dokumentach lub gdy towar będzie uszkodzony    ZAE WOLTAN opisze powyższą niezgodność w Protokóle Niezgodności Dostaw. Zamawiający poinformuje o tym    Dostawcę listem, faksem lub e-mailem. Dostawca jest zobowiązany w terminie 5-ciu dni roboczych od daty    zgłoszenia przez ZAE WOLTAN na własny koszt dostarczyć brakujące części dostawy lub wymienić wadliwy towar    na wolny od wad.
12. Zamówienie uważa się za wykonane z chwilą dostarczenia do ZAE WOLTAN zamówionego towaru lub usługi zgodnie    z zamówieniem wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami.
13. Dostawca gwarantuje, że parametry techniczne i wydajnościowe towaru zgodne są wymogami ZAE WOLTAN    określonymi w zamówieniu oraz że w okresie gwarancji towar będzie wolny od wad uniemożliwiających jego    prawidłową i bezusterkową eksploatację.
14.  Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną oraz finansową za skutki i następstwa wad towaru    ujawnione lub powstałe w okresie gwarancji z powodu niewłaściwej jakości dostarczonego towaru lub usługi.
15. Dostawca zobowiązuje się powiadomić ZAE WOLTAN o planowanych lub dokonanych zmianach w dostarczanym towarze    w odniesieniu do wcześniejszych uzgodnień.
16. ZAE WOLTAN poinformuje Dostawcę w formie pisemnej o każdym przypadku wystąpienia wady towaru w okresie    gwarancji.
   Wówczas Dostawca jest zobowiązany usunąć powstałą wadę w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania    informacji od Zamawiającego. Dostawca jest zobowiązany do naprawy / wymiany wadliwego towaru na wolny od wad    w miejscu wskazanym przez ZAE WOLTAN na własny koszt.
17. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady towaru do jej usunięcia.
18. W przypadku wymiany towaru wadliwego na nowy, okres gwarancji liczony jest od początku.
19. W przypadku, gdy Dostawca nie usunie prawidłowo zgłoszonej wady, w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma    prawo do jej usunięcia samodzielnie lub przez podmioty trzecie na koszt Dostawcy, bez utraty uprawnień    wynikających z gwarancji.
20. W wyjątkowych przypadkach z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do odstąpienia    od realizacji zamówienia w części lub w całości. O tym fakcie Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie na    piśmie (list, fax. lub e-mail).
21. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, czyli opóźnienia realizacji zamówienia lub    usuwania wady towaru, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karami:
    - 2% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia
    - 0, 5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu wady towaru
   Zapłata kary nie zwalnia dostawcy z wykonania zobowiązania. Opóźnienie w dostawie zamówionego towaru ponad 30 dni skutkuje możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od zamówienia. W przypadku opóźnienia w    płatnościach za dostawę, Dostawca jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego odsetek ustawowych.
22. ZAE WOLTAN zastrzega sobie prawo do kontroli procesu realizacji zamówień u Dostawcy również w obecności    odbiorców produktów ZAE WOLTAN.
23. Udostępnienie informacji dotyczących zamówienia przez Dostawcę osobom trzecim jest możliwe tylko za pisemną    zgodą ZAE WOLTAN.
24. Przeniesienie praw i obowiązków Dostawcy wynikających z niniejszego zamówienia wymaga pisemnej zgody ZAE    WOLTAN.
25. Wszelkie spory związane z realizacją zamówienia rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby ZAE WOLTAN.

print